Vr013 † Thou shalt not kill.;

Exodus-Bk002-Ch020-Vr013

Back-†-Next

Exodus-Bk002-Ch020-Vr013