Vr014 † Thou shalt not commit adultery.;

Exodus-Bk002-Ch020-Vr014

Back-†-Next

Exodus-Bk002-Ch020-Vr014