Vr017 † Thou shalt make thee no molten gods.;

Exodus-Bk002-Ch034-Vr017

Back-†-Next

Exodus-Bk002-Ch034-Vr017