Vr042 † Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar,;

Genesis-Bk001-Ch036-Vr042

Back-†-Next

Genesis-Bk001-Ch036-Vr042